Hướng dẫn sửa commit trong git, sử dụng git commit –amend

Trong quá trình làm việc với git, sẽ có lúc chẳng may bạn lỡ tay commit nhầm và muốn sửa commit thì làm thế nào?? Chúng ta sẽ sử dụng…

Read more »